( rén kǒu jī xiè zēng cháng )

"> 人口机械增长  

【词语解释】
词典名字:

"> 人口机械增长  

词典发音:

rén kǒu jī xiè zēng cháng

词典解释:

人口机械增长 rén kǒu jī xiè zēng cháng

一国或一地区在一定时期内(通常为一年)人口迁入超过迁出而引起的增长。人口机械增长受社会因素影响。

详细解释:

人口机械增长 rén kǒu jī xiè zēng cháng

一国或一地区在一定时期内(通常为一年)人口迁入超过迁出而引起的增长。人口机械增长受社会因素影响。

字母简称:

RKJXZ

单字释义: